Monday, April 13, 2009

kemahiran asas komunikasi

1.0 PENGENALAN
Individu sememangnya mempunyai potensi diri yang hebat. Namun demikian, tidak ramai yang sedar mengenai potensi yang ada pada diri mereka. Oleh itu, sebagai seorang pendidik, kita bertanggungjawab dalam memperkembangkan potensi diri para pelajar untuk memangkin kejayaan. Maka, adalah penting bagi seorang pendidik untuk menguasai kemahiran-kemahiran yang berkaitan psikologi serta bimbingan dan kaunseling supaya dapat membantu pelajar dalam memperkembangkan potensi diri mereka dari sudut emosi, perasaan, rohani serta intelek.
Selain dari membantu memperkembangkan potensi individu, kaunselor atau guru pembimbing juga mampu memudahkan perubahan tingkah laku. Maksudnya, dengan dorongan, sokongan serta bantuan kaunselor, tingkah laku pelajar dapat diubah dari negatif kepada positif. Contohnya pelajar yang selalu ponteng, kaunselor boleh memberi motivasi mengenai kesan-kesan buruk sekiranya pelajar selalu tidak hadir ke kelas dan dengan ini pelajar tersebut akan berfikiran rasional dan memudahkan dia berubah.
Setiap individu mempunyai masalah dalam hidup. Keadaan ini menjadi punca kepada gangguan fizikal, mental serta emosi individu. Walaubagaimanapun, dengan menggunakan kaedah yang betul untuk menangani sesuatu masalah dapat mencegah individu dari hilang kawalan diri. Oleh sebab itu kaunselor memainkan peranan penting dalam membantu menyelesaikan masalah kliennya. Namun begitu yang menjadi penentu kepada penyelesaian masalah tersebut ialah klien itu sendiri. Kaunselor hanya dapat membantu memikirkan alternatif-alternatif yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah.
Antara perkara yang sering dihadapi oleh segelintir individu ialah keupayaan mengurus diri yang rendah. Pengurusan diri merupakan sesuatu yang luas yang merangkumi pelbagai aspek, antaranya dalam menyelesaikan masalah serta berhadapan dengan masyarakat. Di sini, kaunselor berfungsi meningkatkan keupayaan klien untuk menguruskan diri mereka. Sekiranya klien dapat menguruskan diri mereka dengan baik, masalah yang timbul akan ditangani dengan bijak.
Walaubagaimanapun, perkara yang paling penting antara kaunselor dan klien ialah berupaya meneruskan hubungan. Sekiranya hubungan antara kaunselor dan klien tidak dapat diteruskan, masalah yang dihadapi oleh klien akan bertambah. Bagi meneruskan hubungan, seseorang kaunselor perlulah menimbulkan keyakinan klien terhadap dirinya. Kaunselor juga perlu sentiasa memberi komitmen dalam melibatkan diri untuk sesi kaunseling serta yang utamanya mahir dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien.
Oleh yang demikian, penguasaan berkaitan kemahiran-kemahiran asas psikologi serta bimbingan dan kaunseling sangat dalam berperanan sebagai seorang kaunselor. Kemahiran-kemahiran yang dimaksudkan ialah kemahiran komunikasi, kemahiran memberi tumpuan, kemahiran membuat penjelasan dan kemahiran memberi dorongan. Antara kemahiran penting yang akan dibincangkan ialah kemahiran asas komunikasi dan kemahiran memberi tumpuan.

2.0 KEMAHIRAN ASAS KOMUNIKASI
Menurut Ee Ah Meng (1995) dalam bukunya yang berjudul Sekolah Dan Perkembangan Kanak-Kanak, mendefinisikan komunikasi sebagai satu proses di mana seseorang menyampaikan sesuatu maksud kepada orang lain. Komunikasi berkesan akan wujud apabila maksud penyampai diterima dan difahami dengan jelas oleh penerima. Jika maksud disalahtafsirkan oleh penerima, maka konflik akan timbul di antara kedua-dua individu tersebut.

2.1 Cara Komunikasi
Proses komunikasi boleh berlaku melalui dua cara iaitu berbentuk lisan (verbal) dan bukan lisan (non-verbal). Walaubagaimanapun, tujuan kedua-dua cara tersebut adalah sama iaitu untuk menyampaikan sesuatu mesej, perasaan, idea dan fikiran dari seseorang individu atau penyampai kepada individu lain atau disebut juga sebagai penerima. Kebiasaannya mesej yang hendak disampaikan mengandungi set-set simbol yang membawa maksud tertentu. Antara simbol-simbol yang boleh dikaitkan ialah perkataan-perkataan, mimik muka (facial expression), gerak badan (gesture), hubungan mata (eye contact) dan sebagainya. Melalui simbol-simbol tersebut, penerima mesej akan menterjemahkan maksud simbol-simbol yang diterimanya mengikut fahamannya.

2.2 Halangan Dalam Komunikasi
Walaubagaimanapun, terdapat beberapa halangan yang boleh menganggu proses komunikasi yang seterusnya boleh menyebabkan berlakunya penanggapan yang berbeza antara penyampai dan penerima mesej. Antara halangan-halangan yang boleh menjejaskan proses komunikasi ialah kebisingan. Kebisingan boleh menyebabkan mesej yang disampaikan oleh penyampai tidak dapat didengar dengan jelas oleh penerima. Maka proses komunikasi tidak dapat berlaku dengan berkesan apabila penyampai terpaksa mengulangi mesej yang disampaikan. Punca yang kedua ialah emosi seseorang penyampai atau penerima. Emosi yang berbeza boleh menyebabkan gangguan dalam proses komunikasi. Contohnya penerima mesej ialah seorang yang sensitif, pujian yang diterima olehnya boleh disalahertikan sehingga menyebabkan perasaannya terganggu. Punca yang ketiga ialah anggapan umum terhadap orang yang bercakap. Maksudnya penerima mesej memberi tanggapan mesej yang diterimanya berdasarkan tingkah laku dan pesonaliti penyampai mesej.
Selain dari itu halangan komunikasi juga berlaku apabila percakapan dan tingkah laku tanpa lisan bercanggah. Ini berlaku apabila apa yang dicakapkan berbeza dengan apa yang dirasa. Perasaan marah, benci atau tidak gembira disembunyikan dengan percakapan yang positif. Punca yang seterusnya ialah amalan kutuk-mengutuk. Amalan ini adalah tidak baik kerana ia akan menjejaskan hubungan antara penyampai dan penerima mesej. Kepercayaan antara penyampai dan penerima mesej juga penting dalam membina proses komunikasi berkesan. Sekiranya terdapat rasa tidak percaya antara penyampai dan penerima maklumat yang akan disampaikan tidak mencukupi. Yang akhir sekali ialah prasangka. Prasangka buruk penerima mesej terhadap penyampai akan menyebabkan mesej yang sampai akan diinterpretasikan mengikut prasangkanya.
Namun demikian, halangan-halangan ini dapat dielakkan sekiranya kita tahu cara berkomunikasi dengan berkesan. Cara-caranya termasuklah berfikiran terbuka. Ia adalah sangat penting bagi mengelak dari berlakunya salah tafsiran. Selain itu, sifat percaya mempercayai perlulah ditanam supaya mesej yang diterima tidak menjadi keraguan. Bagi memastikan bahawa kedua-dua pihak iaitu penyampai dan penerima mempunyai pemahaman yang sama, penyampai perlulah menyemak tanggapan penerima. Facial expression atau mimik muka perlu sejajar dengan maksud perkataan yang diucapkan. Perasaan yang terpendam tidak boleh disimpan sehingga menjejaskan hubungan. Bagi penyampai, bahasa yang digunakan hendaklah jelas dan mudah difahami supaya maksud tersurat dan tersirat dapat diterima oleh penerima dengan tepat. Bukan sahaja bahasa malah mesej yang hendak disampaikan juga perlu jelas. Penggunaan bahasa-bahasa kiasan, perumpamaan dan sebagainya boleh mengaburkan maksud mesej yang disampaikan.

2.3 Kepentingan Kemahiran Komunikasi
Penguasaan kemahiran komunikasi merupakan satu perkara penting kerana ia dapat memberi kebaikan kepada kaunselor serta klien dengan membantu kaunselor dalam membina dan meneruskan hubungan baik dengan klien. Pada masa yang sama ia juga dapat meningkatkan kepercayaan klien terhadap kaunselor. Selain dari itu, komunikasi yang berkesan ini juga dapat membantu menyelesaikan masalah klien apabila klien dan kaunselor dapat berinteraksi untuk memikirkan dan meneliti alternatif-alternatif yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah klien. Bukan itu sahaja, malah ia dapat menunjukkan bahawa kaunselor faham akan masalah klien dan berusaha membantunya. Kemahiran komunikasi penting dalam meransang klien untuk berkongsi masalah dengan kaunselor. Dengan ini, kaunselor dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh klien dan seterusnya merancang strategi untuk membantu mengurangkan masalah yang membelenggu. Keberkesanan komunikasi dapat juga menunjukkan rasa hormat kaunselor terhadap klien dan ini akan menimbulkan rasa dalam diri klien sebagai insan yang dihargai.

2.4 Kemahiran Asas Dalam Komunikasi
Dalam proses asas komunikasi terdapat beberapa kemahiran yang perlu dikuasai oleh kaunselor untuk memperoleh keberkesanan dalam proses komunikasi. Kemahiran tersebut ialah soalan terbuka, mendengar, senyap, memparafrasa atau penyataan semula, merefleksi perasaan, meringkas isi perbincangan dan yang akhir sekali ialah meringkas perasaan.
2.41 Soalan Terbuka
Menyoal adalah cara untuk memahami lebih lanjut perkara atau hal yang ingin dibincangkan oleh klien, Ibrahim Ahmad (2003). Maksudnya kaunselor akan menyoal klien bagi mendapatkan kepastian atau penjelasan. Terdapat beberapa sebab khusus yang menyebabkan kemahiran menyoal merupakan satu kemahiran yang penting. Antaranya ialah ia mendorong mencapai tujuan komunikasi. Klien yang datang berjumpa kaunselor akan disoal oleh kaunselor mengenai masalah yang dihadapi. Di sini kita dapat lihat bahawa komunikasi tersebut telah mencapai tujuannya. Selain dari itu, menyoal juga dapat mengembangkan sikap individu. Dengan menyoal juga kita dapat memupuk semangat saling memahami. Kemahiran menyoal juga dapat dikategorikan kepada dua kumpulan iaitu pertanyaan terbuka, iaitu pertanyaan yang tidak berbentuk arahan dan kedua pertanyaan tertutup yang bersifat arahan. Antara tujuan mengemukakan soalan terbuka ialah meluaskan aspek perbincangan. Ia dapat dilakukan kerana soalan terbuka mampu menarik klien untuk menceritakan dengan lebih terperinci. Soalan terbuka juga merupakan salah satu cara untuk meransang klien bercakap lebih banyak dari apa yang difikirkan. Pada masa yang sama, tujuan soalan terbuka adalah untuk mendapatkan pendapat yang lebih jelas dan seterusnya membantu kaunselor memahami masalah klien.
Contoh :
 “apa pendapat kamu berkaitan isu pembuangan anak?”
 “kenapa agaknya keadaan ini semakin serius?”

2.42 Mendengar
Mendengar merupakan satu proses dinamik iaitu aktif dan menyeluruh. Mendengar bertujuan memahami dan mendapatkan mesej yang hendak disampaikan secara berkesan. Ia dapat diperolehi secara fizikal, idea, perasaan, psikologi serta keseluruhan pengalaman klien. Mendengar secara fizikal ialah melalui gerak geri fizikal yang ditunjukkan oleh klien. Manakala mendengar secara idea pula disampaikan oleh klien apabila dia dapat mengeluarkan masalah secara idea atau fakta tersusun. Mendengar yang seterusnya ialah secara perasaan iaitu kaunselor memahami dan menyelami perasaan klien. Bukan itu sahaja terdapat juga mendengar secara psikologi di mana kaunselor perlu memahami keadaan klien yang takut, cemas dan sebagainya. Yang terakhir sekali ialah mendengar keseluruhan pengalaman klien. Kaedah ini biasanya melibatkan pengumpulan maklumat klien oleh kaunselor bagi membantunya membuat rumusan. Kemahiran mendengar mempunyai fungsi yang tersendiri iaitu untuk belajar, menjalin hubungan, mempengaruhi orang lain, berseronok serta untuk menolong orang lain. Dalam proses mendengar, terdapat beberapa langkah yang perlu dilaksanakan. Pertama ialah menerima, di mana mesej yang disampaikan diterima. Langkah kedua ialah memahami iaitu memahami mesej yang disampaikan serta apa yang tersirat dalam fikiran penyampai. Langkah ketiga dan keempat ialah mengingat dan menilai. Langkah yang terakhir ialah memberi respons.
Contoh :
Klien : Saya ada sedikit masalah yang henadk dikongsi dengan encik
Kaunselor : Ok..sila teruskan

2.43 Senyap
Senyap merupakan satu keadaan atau situasi yang biasa berlaku dalam sesi kaunseling. Antara punca berlakunya kesenyapan ialah klien sedang mencari idea dan mengambil masa untuk menyusun idea tersebut. Selain dari itu, ia juga mungkin disebabkan oleh klien yang merasakan perbincangan antara dia dan kaunselor berlaku dengan serius atau masalah yang dikeluarkan oleh klien adalah terlalu rumit dan besar. Kesenyapan juga mungkin berlaku kerana klien merasakan bahawa rahsia tersebut perlu disimpan. Sebagai seorang kaunselor, langkah-langkah bagi menghadapi kesenyapan adalah penting. Antara cara-cara yang boleh digunakan untuk menghadapi kesenyapan ialah dengan menggunakan kesenyapan sebagai alternatif untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Kedua, kaunselor perlu menghadapi keadaan tersebut dengan tenang dan jangan panik. Ini adalah penting untuk mengekalkan keyakinan klien terhadap kaunselor. Ketiga, kaunselor hendaklah sabar dan jangan bertanya soalan secara melulu kerana ia boleh menganggu ketenangan dan emosi klien. Langkah yang seterusnya ialah biarkan klien yang menangis sepuas hati dan yang terakhir kaunselor perlu perlahan-lahan mengambil inisiatif memulakan perbualan.

2.44 Parafrasa
Menurut Ibrahim Ahmad (2002), parafrasa adalah respons dalam bentuk ayat pendek oleh kaunselor setelah mendengar isi dan hasil pemerhatian tingkah laku klien. Matlamatnya ialah untuk menyemak perspesi kaunselor samada sama atau tidak dengan persepsi klien. Selain itu ia juga untuk meringkaskan maksud klien serta sebagai tanda bahawa kaunselor cuba memahami klien. Terdapat beberapa panduan yang boleh digunakan dalam memparafrasa. Antaranya ialah mendengar dengan teliti, maksudnya kaunselor menumpukan sepenuh perhatian terhadap apa yang dicakapkan oleh klien. Kedua ialah menyatakan semula tentang apa yang dinyatakan oleh klien sebagai rumusan yang lebih ringkas. Selain itu kaunselor juga tidak boleh menokok tambah apa yang diperkatakan oleh klien dan yang terakhir sekali ialah gunakan perkataan sendiri untuk menyampaikan cerita klien.
Contoh :
Klien : Saya dah bosan untuk tinggal bersama rakan saya
Kaunselor : Anda tidak mahu tinggal dengan akan anda lagi

2.45 Merefleksi Perasaan
Refleksi merujuk kepada satu usaha memahami klien dari persepsi dirinya sendiri, Ibrahim Ahmad (2002). Kemahiran refleksi ini boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu refleksi isi, refleksi perasaan dan refleksi pengalaman. Refleksi sesuai dibuat oleh kaunselor apabila klien menunjukkan perubahan tertentu, antaranya ialah menangis, tidak mahu bercakap, marah, ketawa dan agresif atau gelisah. Selain dari itu kaunselor juga boleh merefleksi sekiranya percakapan dan perasaan klien yang dapat dilihat bercanggah. Bukan itu sahaja, kaunselor juga boleh menggunakan kaedah merefleksi ini sebagai pengukuhan apa yang diluahkan oleh klien.
Contoh:
Klien : Saya rasa amat gembira apabila guru disiplin telah dipindahkan ke sekolah lain
Kaunselor : Awak lega sebab tidak perlu mandengar leteran lagi

2.46 Meringkas Isi Perbincangan
Kemahiran meringkas isi perbincangan ialah kebolehan kaunselor meringkaskan perkara-perkara penting yang telah dibincangkan bersama klien dalam sesi temu bual untuk menyemak bahawa kedua-duanya bersetuju tentang apa yang telah dibincangkan, Dr. Zainal Abidin Ahmad (2004). Terdapat dua tujuan meringkas isi perbincangan iaitu untuk membuat semakan dan untuk memberi keyakinan kepada klien bahawa kaunselor memberi sepenuh perhatian. Meringkas isi perbincangan ini dibuat dalam situasi-situasi tertentu iaitu ketika menstruktur permulaan sesi kaunseling, apabila klien menyatakan sesuatu yang mengelirukan, klien merasakan dia telah menyatakan segala-galanya dan apabila berada di penghujung sesi kaunseling.
Contoh :
Klien : Emak saya selalu beleter manakala ayah pula selalu memukul emak saya
Kaunselor : Nampaknya pembelajaran awk terganggu ketika di rumah

2.47 Meringkas Perasaan
Meringkas perasaan dijalankan dalam sesi kaunseling kerana kaunselor ingin mengenal pasti dan memberi respon kepada perasaan klien. Selain itu ia juga dibuat oleh kaunselor untuk mengajak klien menyemak respon yang dibual dan ia dapat menunjukkan bahawa kaunselor sedia mendengar masalah klien.
Contoh :
Klien : Emak selalu membeza-bezakan saya dengan kakak
Kaunselor : Nampaknya awak tidak berpuas hati dengan tindakan emak awk

Sebagai kesimpulannya, kemahiran komunikasi adalah sangat penting dan seharusnya dikuasai oleh semua kaunselor serta guru pembimbing. Ini kerana dengan asas-asas yang terdapat dalam kemahiran komunikasi inilah yang dapat menjadi sumber bagi mendapatkan interaksi yang berkesan dan seterusnya membantu menyelesaikan masalah klien di samping mengembangkan potensi dirinya sebagai individu yang berharga.

3.0 KEMAHIRAN MEMBERI TUMPUAN
Satu lagi kemahiran yang perlu ada pada seorang kuanselor ialah kemahiran memberi tumpuan. Memberi tumpuan bermaksud fikiran dan perasaan kaunselor tertumpu sepenuhnya pada sesi yang dijalankan, Tang Chee Yee (1987 ). Kemahiran ini berfungsi untuk menimbulkan rasa dihormati oleh kaunselor dan juga sebagai alat peneguhan. Oleh yang demikian, hubungan baik antara kaunselor dan klien dapat dibina.

3.1 Tingkah Laku Memberi Tumpuan
Memberi tumpuan boleh dibuat melalui tingkah laku. In meliputi kedua-dua pihak iaitu kaunselor dan juga klien. Antara tingkah laku yang boleh dilaksanakan oleh kaunselor sebagai respons memberi tumpuan ialah tumpuan mata (eye contact). Pada umumnya kaunselor perlu merenung dan menentang mata klien dengan penuh perhatian. Walaubagaimanapun, tentangan mata begitu seharusnya tidak mengancam keselesaan kedua-dua pihak yang boleh menyebabkan fitnah ataupun klien berasa malu. Tumpuan mata merangkumi aspek-aspek seperti beri perhatian, minat mendengar, tanda hormat, galakkan perbincangan, kejujuran, rasa penerimaan, keselesaan, kesungguhan dan saling mempercayai antara satu sama lain.
Pada masa yang sama, kaunselor juga dapat menunjukkan tingkah laku memberi tumpuan dengan postur badan yang ditunjukkan. Postur yang paling sesuai ialah postur bebas. Postur bebas yang dikatakan ialah kaunselor tidak menyandar ke belakang dan berpeluk tubuh yang boleh melambangkan sifat kurang menerima. Selain dari itu, keadaan badan kaunselor juga hendaklah mengadap klien. Kaunselor tidak boleh mengadap kearah lain kerana ia boleh menyebabkan klien hilang keyakinan pada kaunselor. Keadaan ini juga menunjukkan bahawa kaunselor tidak berminat untuk melibatkan diri dalam sesi yang dijalankan. Tingkah laku seterusnya yang menjadi tanda memberi tumpuan ialah postur badan yang condong ke hadapan sedikit. Tindakan ini bertujuan menapakkan bahawa kaunselor berminat untuk mendengar apa yang diperkatakan oleh klien, meneriman dan sedia membantu klien dengan sikap terbuka dan mesra.
Kaunselor dan klien juga mestilah sentiasa dalam keadaan rileks atau tenang. Ini bermaksud kedua-dua pihak duduk dalam keadaan yang tenang dan selesa mengikut diri masing-masing. Ianya sangat penting supaya kedua-duanya dapat menyatakan sesuatu dengan lega dan jelas disamping dapat meransang klien untuk memperincikan apa yang diperkatakan dan difahami oleh kaunselor.

3.2 Cara Memberi Tumpuan
Dalam kemahiran memberi tumpuan juga kaunselor perlulah membaiki kedudukan klienya terlebih dahulu untuk memudahkan klien memerhati, berhadapan dan bercakap dengan kaunselor dalam keadaan yang selesa. Cara yang terbaik dalam menyusun kedudukan klien ialah secara menyisi atau berbentuk ‘L’ dan tidak dihalang oleh apa-apa objek yang boleh mengganggu sesi kaunseling seperti meja, kerusi dan sebagainya.
Ekspresi muka atau facial expression merupakan satu cara di mana melambangkan perasaan, emosi, fikiran , penilaian dan keadaan diri individu. Oleh yang demikian kaunselor hendaklah sentiasa menunjukkan ekspresi yang ceria. Ini penting bagi mengurangkan rasa tertekan klien. Contohnya kaunselor yang masam mencuka akan menyebabkan klien berasa tawar hati untuk menceritakan masalahnya. Disamping itu juga kaunselor perlu sedar ekspresi wajah yang ditunjukkan klien sebagai mesej yang hendak disampaikan. Contohnya muka merah apabila marah dan dahi berkerut apabila kurang faham sesuatu perkara yang dikatakan oleh kaunselor.
Selain dari itu pergerakan tangan dan kaki juga menunjukkan tahap memberi tumpuan kaunselor dan klien. Bagi kaunselor, sangat tidak digalakkan menggoyangkan kaki kerana ia boleh mengganggu klien. Bagi klien pula kelakuan menggigit jari, menggoyangkan kaki, tergaru-garu, percakapan terganggu, tangan menggeletar, keadaan nafas turun naik, kaki menghentak ke lantai, perhatian ke arah kaunselor tidak tetap dan berpeluk tubuh adalah satu perkara yang biasa kerana ia merupakan respons kepada masalah yang dihadapinya. Oleh itu kaunselor hendaklah faham situasi berkenaan.

Bukan itu sahaja kaunselor juga boleh memberi tumpuan terhadap perasaan klien dengan intonasi suara yang diucapkan oleh klien samada mengeluh, menangis, terbatuk-batuk, ketawa, tersedu-sedu, menjerit, berbisik sendiri dan sebagainya. Ini kerana pada masa tertentu klien mudah meluahkan perasaannya melalui separa bahasa. Selain itu, senyuman juga menjadi unsur penting dalam proses memberi tumpuan. Ini kerana ia boleh melambangkan erti persahabatan, penerimaan dan kebolehan untuk berkerjasama. Ketegangan emosi klien boleh diredakan sekiranya kaunselor mengukir senyuman, walaubagaimanapun senyuman yang hendak diberikan perlu mengikut kesesuaian kerana ia mungkin menimbulkan tanggapan yang berbeza. Bagi klien pula, senyuman boleh menutup rasa malu, takut, risau, keliru, serba salah dan sebagainya.

3.3 Kamahiran Asas Member Tumpuan
Dalam kemahiran memberi tumpuan terdapat beberapa cara yang boleh di lakukan oleh kaunselor sebagai maksud menumpukan sepenuh perhatiannya. Cara-caranya ialah merespons mudah atau dorongan minimun, meringkaskan isi perbincangan dan perasaan, penekanan dan akhir sekali ialah memparafrasa.

3.31 Merespons Mudah / Dorongan Minimum
Merespons mudah atau dorongan minimun merupakan respons ringkas samada secara lisan atau bukan lisan. Ia bertujuan menggalakkan klien untuk terus bercakap, menunjukkan kaunselor memberi perhatian dan mununjukkan klien faham dan mengikuti penjelasan.
Contoh :
 “aha..”
 “ya….teruskan…”
 “ummmm..”
 “jadi…”

3.32 Merefleksi Isi Perbincangan Dan Perasaan
Merefleksi isi perbincangan dan perasaan ialah kaunselor membuat respon tentang apa yang telah dicakapkan, termasuklah perasaan yang tersirat dan isyarat badan yang dihantar oleh klien, Dr. Zainal Abidin Ahmad (2004).

3.33 Penekanan
Penekanan biasanya diambil daripada ucapan terakhir klien dengan cara mengulang ayat tersebut. Ia dilakukan untuk menonjolkan sesutu perkataan yang diucapkan oleh klien.

3.34 Memparafrasa
Menurut Ee Ah Meng (1995) dalam bukunya Sekolah Dan Perkembangan Kanak-Kanak, parafrasa merupakan satu cara kaunselor merumuskan apa yang dinyatakan oleh klien. Ia bertujuan untuk menyemak kefahaman pembimbing mengenai masalah yang disampaikan. Disamping itu ia juga membantu pembimbing mengingat semula isi-isi penting yang telah disampaikan oleh klien serta dapat meningkatkan kefahaman diri klien tentang masalah yang dihadapinya. Keadaan ini seterusnya dapat membawa kepada kesedaran kendiri dan memudahkan klien menyelesaikan masalahnya.

3.4 Kepentingan Memberi Tumpuan
Kemahiran yang memberi tumpuan yang telah dinyatakan di atas dapat memberi kesan kepada klien. Antaranya ialah klien akan berasa yakin untuk berjumpa klien. Apabila klien merasakan dirinya diberi perhatian, dia akan merasa selesa. Oleh sebab itu, keyakinan terhadap kaunselor dapat dibentuk dan seterusnya menggalakkan interaksi yang berkesan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tumpuan yang diberikan juga mampu menunjukkan kesudian kaunselor dalam melibatkan diri untuk sesi kaunseling. Selain itu, klien juga akan lebih senang dan terbuka untuk menceritakan masalahnya. Dengan ini dapat memudahkan kerja kaunselor untuk mengenal pasti masalah klien dan kemudiannya mencari alternatif untuk menyelesaikan masalah. Pada masa yang sama, klien juga akan menunjukkan komitmen yang sepatutnya sekiranya dia diberi tumpuan oleh kaunselor. Contohnya, klien akan sentiasa mengikuti sesi kaunseling yang diadakan bagi menceritakan masalah yang dihadapi. Yang terkhir ialah dapat membina hubungan baik antara kaunselor dan klien. Hubungan yang dijalin dapat dikekalkan sehingga di luar sesi kaunseling.

3.4 Kesan Sekiranya Memberi Tumpuan Diabaikan
Namun yang demikian, terdapat juga beberapa kesan negatif yang mungkin berlaku sekiranya proses memberi tumpuan ini diambil mudah dan diabaikan. Antara kesan yang dimaksudkan ialah hilang kepercayaan klien terhadap kaunselornya. Bukan itu sahaja, ia juga boleh menyebabkan klien enggan bertemu dengan kaunselor dan tidak berkomitmen di mana klien tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh kaunselor. Ini merupakan salah satu respons sebagai reaksi klien apabila merasakan dirinya tidak dihargai. Selain itu klien juga akan merasa tertekan apabila masalah yang dihadapi tidak dapat diselesaikan dan masalah semakin bertambah apabila kaunselor tidak menghiraukan. Kesan negatif lain yang mungkin timbul lagi ialah tahap membina hubungan tidak dapat dijalankan. Ini berlaku kerana keengganan klien untuk menceritakan tentang dirinya atau mungkin juga disebabkan oleh kaunselor yang mengambil mudah dalam membina hubungan dengan klien.

4.0 KESIMPULAN
Sebagai kesimpulannya, kedua-dua pihak iaitu kaunselor dan klien perlulah memberi komitmen yang sewajarnya dalam meneruskan sesi kaunseling. Kaunselor sebagai pembimbing hendaklah faham tentang tindakan dan tingkah laku yang perlu dibuat bagi menghadapi klien yang pelbagai dengan masalah yang berlainan. Oleh yang demikian, penguasaan kemahiran-kemahiran yang ada adalah sangat penting bagi kaunselor untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien.

No comments:

Post a Comment